Esimiesvalmennus

Esimiehille suunnatut valmennukset ovat kertaluonteisia valmennustilaisuuksia tai prosessimaisia pidempiä kehittämishankkeita. Valmennusten sisältö suunnitellaan organisaatiosi tarpeita ajatellen.

Esimiestyön perusteet

Esimiestyön perusteet -valmennus käsittelee esimiestyön perusasioita. Valmennuksen tavoitteena on selkiyttää esimiesroolia ja siihen liitettyjä odotuksia sekä vaatimuksia.

Haastamme osallistujat tutkimaan omaa osaamistaan, vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan. Valmennus vahvistaa osallistujien tietopohjaa esimiestyön keskeisistä osa-alueista eli tavoitteiden asettamisesta, tavoitteiden seurannasta ja työntekijöiden motivoinnista. Valmennus antaa myös konkreetteja työvälineitä näiden osa-alueiden toteuttamiseen arjen työssä.

Valmentava esimiestyö

Valmentava esimiestyö -valmennuksessa perehdytään tavoitteelliseen ja vuorovaikutukselliseen johtamistapaan, missä esimies nähdään valmentajana ja sparraajana. Se antaa perusvalmiudet valmentavaan esimiestyöhön sekä konkreettisia työkaluja vuorovaikutukselliseen johtamiseen.

Valmennuksessa harjoittelemme mm. aktiivisen kuuntelemisen taitoja, oivaltavien kysymysten esittämistä sekä tavoitteellista ja luottamusta synnyttävää vuorovaikutusta.

Kehityskeskusteluvalmennus

Kehityskeskusteluvalmennus antaa valmiudet kehityskeskusteluiden pitämiseen osana henkilöjohtamista. Esimies saa hyvät perusvalmiudet niin palautteen antamiseen kuin vastaanottamiseen sekä tavoite- ja tuloskeskustelujen käymiseen.

Valmennus tukee myös yrityksen kehityskeskustelukäytännön tehokasta hyödyntämistä sekä kehityskeskusteluista kertyvän tiedon tuottamista konkreeteiksi kehitystavoitteiksi.

Valmennuksen tavoitteena on tukea lähiesimiehen suorituksen johtamista organisaation strategiaa ja tavoitetilaa tukevalla tavalla sekä antaa välineitä siihen, miten yrityksen numeeriset tulostavoitteet voidaan liittää osaksi päivittäistä suorituksen johtamista.

Onnistunut muutoksen johtaminen

Onnistunut muutoksen johtaminen -valmennus auttaa esimiestä organisaation muutosprosessin menestyksekkäässä läpiviemisessä.  Tiedollisen valmennuksen lisäksi osallistuja saa konkreetin toimintamallin henkilöstön sitouttamiseksi muutokseen ja muutoksen aikaansaamiseksi. Tärkeänä teemana on myös työyhteisön hyvinvoinnin johtaminen keskellä muutosta.

Työyhteisön hyvinvoinnin johtaminen

Työntekijästä ja hänen työhyvinvoinnistaan välittäminen on osa toimivaa organisaatiokulttuuria ja hyvällä esimiestyöllä on merkittävä vaikutus työyhteisön hyvinvointiin. Varhaisen välittämisen malli -valmennus on tarkoitettu toimintamallin käyttöönottamiseen, sen käytön tukemiseen ja keskeisten henkilöjohtamisen taitojen harjoituttamiseen. Malli toimii ennaltaehkäisevänä työkaluna ja kontrollin välineenä, jonka avulla voidaan jo etukäteen vaikuttaa työntekijän työkuormituksen kokemiseen sekä työkyvyn säilyttämiseen.

Esimiestyö haasteellisissa tilanteissa

Esimiestyö haasteellisissa tilanteissa - valmennus antaa valmiuksia henkilöjohtamisen ongelmatilanteiden käsittelyyn. Ristiriitatilanteet vaativat rohkeutta puuttua, ottaa esille ja rakentavasti käsitellä työssä vastaan tulevia jännitteisiä tilanteita. Valmennuksen tavoitteena on motivoida esimiehiä ymmärtämään ristiriitatilanteiden ratkaisun merkitys koko työyhteisön sekä yksittäisen työntekijän hyvinvoinnin kannalta ja se antaa konkreettisia työkaluja ongelmatilanteiden ratkaisemiseen.

Rekrytointihaastattelukoulutus

Rekrytointi on yrityksen merkittävin henkilöstöön liittyvä investointi. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden syventää tietotaitoa rekrytoinnin saralla ja vahvistaa henkilökohtaista haastatteluosaamista. Osallistuja saa käytännön keinoja ammattimaisen rekrytointihaastattelun suorittamiseen. Koulutus antaa erinomaiset valmiudet onnistuneen rekrytointipäätöksen tekemiseen.

Coaching

Coaching on ammatillisen kasvun ja kehittämisen väline, joka perustuu luottamukselliseen valmennussuhteeseen. Valmennus tarjoaa sparrauskumppanin johtamisen ja itsetuntemuksen kehittämiseen sekä auttaa suuntaamaan voimavarat parhaalla mahdollisella tavalla organisaation hyväksi. Henkilökohtaisessa coachingissa tavoitteet valmennettavalle määritellään organisaation asettamista lähtökohdista. Valmennussuhteen kesto ja rakenne määritellään alkutapaamisessa tarpeisiinne mitoitettuna.

Coaching tuottaa huomattavia parannuksia sekä yksilö- että organisaatiotasolla:

  • Valmennettavan sitoutuminen ja motivaatio vahvistuvat
  • Valmennus auttaa saavuttamaan henkilökohtaiset tavoitteet
  • Valmennettavan johtamistavat kehittyvät
  • Tuottavuus, laatu ja tulos paranevat