Henkilöstön kehittäminen

Oman työn osaaminen, hyvä johtaminen ja ihmisten väliset toimivat yhteistyösuhteet ovat henkilöstön kehittämisen lähtökohtia. Henkilöstön kehittämispalveluidemme tavoitteena on parantaa henkilöstön työhyvinvointia ja työskentelyedellytyksiä.

Coaching

Coaching on ammatillisen kasvun ja kehittämisen väline, joka perustuu luottamukselliseen valmennussuhteeseen. Valmennus tarjoaa sparrauskumppanin itsetuntemuksen kehittämiseen sekä auttaa suuntaamaan voimavarat parhaalla mahdollisella tavalla organisaation hyväksi. Henkilökohtaisessa coachingissa tavoitteet valmennettavalle määritellään organisaation asettamista lähtökohdista. Valmennussuhteen kesto ja rakenne määritellään alkutapaamisessa tarpeisiinne mitoitettuna.

Coaching tuottaa huomattavia parannuksia sekä yksilö- että organisaatiotasolla:

  • Valmennettavan sitoutuminen ja motivaatio vahvistuvat
  • Valmennus auttaa saavuttamaan henkilökohtaiset tavoitteet
  • Valmennettavan työskentelytavat kehittyvät
  • Tuottavuus, laatu ja tulos paranevat

360° - arviointi

360° arviointi on kehittämisprosessi, jonka avulla tuetaan esimiesten ja asiantuntijoiden kehittymistä työssään. Prosessissa esimies tai asiantuntija arvioi omia vahvuuksiaan ja kehittymisenkohteitaan työntekijänä ja saa muilta palautetta oman työnsä kehittämiseksi. Osallistuja työstää 360° - arvioinnin tuloksia henkilökohtaisessa palaute- ja kehityskeskustelussa Odecon asiantuntijan kanssa ja laatii henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman.

Henkilöstökyselyt

Henkilöstökysely on erinomainen väline työyhteisön kehittämiseen. Sen avulla voidaan hankkia kattavasti tietoa työhön liittyvistä asenteista, työtyytyväisyydestä ja työilmapiiristä. Odecon henkilöstökyselyillä kerätään palautetta henkilöstöltä ja vastuutetaan henkilöstöä arvioimaan omaa rooliaan organisaation ja työyhteisön kehittämisessä. Henkilöstökyselyt räätälöidään aina organisaation tarpeen mukaan ja kyselyn tulosten analysoinnissa ja purussa käytetään psykologista osaamista. Kyselyn toteuttamisen jälkeen voimme toteuttaa kehittämispäivän, jossa tulokset käydään läpi henkilöstön kanssa ja luodaan yhdessä suunnitelma työyhteisön kehittämiseksi.

Tiimivalmennus

Tiimivalmennuspäivä on tarkoitettu tiimin yhteistyön ja suorituskyvyn kehittämiselle. Valmennuspäivässä kirkastetaan tiimin tavoitteet, roolit ja pelisäännöt sekä parannetaan yhteistyön edellytyksiä kehittämällä yksilöiden tiimityötaitoja.

Tiimivalmennus on suunnattu tiimeille, työryhmille ja työyksiköille. Valmennuksen tarkempi sisältö, tavoitteet ja kesto määritellään yhdessä asiakkaan kanssa.

Työpsykologiset palvelut

Tavoitteenamme on työntekijöiden ja työyhteisöjen hyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitäminen sekä edistäminen. Puoleemme voi kääntyä työyhteisön ristiriitatilanteissa, esimiestyön tukeen liittyvissä asioissa sekä psyykkisen työkyvyn ollessa uhattuna esim. kriisi- tai uupumustilanteessa.

Työpsykologiset konsultaatiopalvelut:

  • Konsultaatiot kriisi- ja ongelmatilanteissa
  • Tukitoimet irtisanomis- ja muutostilanteissa
  • Yksilö- ja ryhmätyönohjaus
  • Kehittämispäivät ja luennointi
  • Henkilöstöjohtamiseen liittyvät esimieskonsultaatiot