Yrityksemme

Odeco Oy

Odeco on vuonna 1984 perustettu organisaatioiden ja henkilöstön kehittämiseen erikoistunut konsulttiyritys.

Missiomme on auttaa asiakkaitamme kehittymään. Palvelumme tähtäävät laadukkaiden ja tuloksellisten ratkaisujen tuottamiseen. Tavoitteemme on asiakkaidemme menestyksen ja kasvun tukeminen auttamalla heitä kehittämään toimintaansa henkilöstöresurssien näkökulmasta.

Toimintatapa

Odecolainen inhimillisten resurssien kehittämiskonsultointi rakentuu seuraaville periaatteille ja toimintatavoille:

Tavoitteellisuus

Lähdemme siitä, että kutakin ihmistä autetaan asettamaan konkreettisia tavoitteita työlleen ja itse kehittämisprosessille. Myös omalle työllemme pyrimme löytämään selkeät, kunnianhimoiset ja riittävän realistiset tavoitteet. Yhteistyön tavoitteet syntyvät ja tarkentuvat asiakassuhteessa jatkuvan arvioinnin ja avoimen keskustelun kautta.

Toiminnallisuus

Työskentelyssä hyödynnetään kokemuksellista oppimista ja toiminnallisia menetelmiä, joilla työyhteisöissä esiintyviä ilmiöitä voidaan konkretisoida ja tutkia havainnollisemmin kuin pelkän keskustelun kautta. Toiminnallisuus heijastuu aina myös työyhteisön ei-inhimillisiin resursseihin: prosesseihin, työtä raamittaviin tietojärjestelmiin ja verkostoihin. Uuden oppimista vahvistetaan uudenlaisen toiminnallisuuden rakentamisella yhteisöön.

Pitkäjänteisyys

Olemme tietoisia siitä, että täydellisyyttä ei voi saavuttaa, ja että kaikki todelliset muutokset vievät aikansa. Tuemme asiakkaitamme löytämään kehittämiseen innostuneen suhtautumistavan, joka kestää myös muutosten mukanaan tuomaa epävarmuutta ja kaaosmaisuutta. Kehittämistyötämme luonnehtii siksi paremmin prosessimaisuus kuin projektimaisuus, sillä oppimisen tie on jatkuva.

Voimavaralähtöisyys

Jokaisen yksilön ja ryhmän sisältä löytyy kyky ratkaista omaa toimintaa koskevia ongelmia. Toimintatavan teoreettisena lähtökohtana on ratkaisukeskeinen ajattelu, jossa syiden ja menneisyyden sijaan ollaan kiinnostuneita ratkaisuista ja tulevaisuudesta.

Systeemisyys

Organisaatio on ihmisten välisissä keskusteluissa syntyvä verkosto. Tämä verkosto tuottaa aina tavoitteiden kannalta mielekästä tai epätarkoituksenmukaista toimintaa. Systeemisellä työotteella voidaan vaikuttaa siihen, miten organisaation keskustelut ja yhteinen merkitysten luominen tapahtuvat. Keskeistä on asioiden välisten yhteyksien tarkastelu sekä yksittäisten tilanteiden ja yksilöiden näkeminen vuorovaikutussuhteessa laajempaan kokonaisuuteen.

Reflektiivisyys

Uuden oppimiseen liittyy olemassa olevan kyseenalaistamista ja aikansa palvelleista toimintatavoista luopumista. Kehittämistilanteissa reflektiivisyyttä tuotetaan organisoimalla keskustelua niin, että olemassa olevia käytäntöjä ja tottumuksia on mahdollista tiedostaa omassa ja organisaation toiminnassa.

Narratiivisuus

Ihminen luo kertomuksen, jonka kautta hän hahmottaa itseään ja elämäänsä. Samoin työyhteisöt ja organisaatiot tuottavat kertomuksia, jotka ilmentävät yhteisöidentiteettiä. Narratiivinen työskentelytapa tarkastelee työyhteisöissä vallitsevia tarinoita ja hyödyntää niitä yhteisön myönteisen kasvun ja kehityksen apuvälineenä.

Yhteistyökumppanit

Jyväskylän yliopisto

Yhteistyömme Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen kanssa on ollut tiivistä perustamisestamme lähtien. Toimintamme inhimillistä toimintaa tutkivan tieteen, liike-elämän lainalaisuuksien ja asiakasorganisaatioidemme työelämän arjen yhtymäkohdassa on tuottanut useita julkaisuja ja tutkimuksia sekä kiinnostanut lukuisia psykologiopiskelijoita harjoittelupaikkana.

TietoAkseli Oy

Tarjoamme kattavia talous- ja palkkahallinnon palveluita sekä konsultointia. Meiltä saat myös monipuolisia yritystoiminnan ja taloushallinnon prosessien kehittämispalveluita. Suunnittelemme palvelukokonaisuudet yksilöllisesti, asiakkaan toiminnan erityispiirteet ja tarpeet huomioiden.

www.tietoakseli.fi


Henkilötietojen käsittelyperiaatteet

Käsittelemme henkilötietoja ehdottoman luottamuksellisesti ja kunnioitamme rekisteröitävien henkilöiden yksityisyyden suojaa. Noudatamme työssämme hyvän tietojenkäsittelytavan periaatteita.

Rekisteröidyllä on Henkilötietolain 26 §:n mukainen tarkastusoikeus häntä koskeviin rekisteritietoihin. Pyydämme lähettämään tarkastuspyynnöt kirjallisena Odecon Jyväskylän toimipisteeseen.

Odecon henkilörekisterien rekisteriselosteet ovat nähtävillä Jyväskylän toimipisteessämme.